STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU HOKEJOWEGO „UNIA” OŚWIĘCIM

 

Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

1.Uczniowski Klub Sportowy „Unia Oświęcim” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli oraz sympatyków.

§ 2

1. Działalność Klubu jest realizowana na terenie miasta Oświęcim, a także całego kraju i za granicą.

2. Siedziba Klubu znajduje się w Oświęcimiu przy ul. Chemików 4.

3. Nadany numer NIP Klubu to: 549-198-02-45

§ 3

1. Klub działa na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Oświęcimskiego.

2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Działalność Klubu prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) , ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych.

§ 5

1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2 Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny sportowej hokej na lodzie, w szczególności mieszkańców miasta Oświęcimia, członków Klubu.

2. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych oraz innych formach współzawodnictwa sportowego.

3. Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć sportowych wychowania fizycznego dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz promocji zdrowego stylu życia.

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności dyscypliny sportowej hokej na lodzie.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji zdrowotnych dzieci i młodzieży.

6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Klubu poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych.

7. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodziców, nauczycieli i trenerów na terenie działalności Klubu.

§ 7

1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami i radami szkół, klubami i związkami sportowymi, władzami samorządowymi i rządowymi.

§ 8

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich władz, członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów w oparciu o wolontariat.

 § 9

1. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze:

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:
93.12 Z Działalność klubów sportowych
85.51. Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.13. Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.11. Z Działalność obiektów sportowych

b) działalności odpłatnej pożytku publicznego:
93.12. Z Działalność klubów sportowych
85.51. Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.13. Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.11. Z Działalność obiektów sportowych

2. Przychód z działalności wymienionej w ust. 1 p. b) jest przeznaczany wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.

§ 11

1. W poczet zwyczajnych członków Klubu mogą być przyjęci uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele oraz inne osoby wspomagające działania Klubu, po złożeniu deklaracji przystąpienia oraz opłaceniu składki członkowskiej.

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3. Deklaracja przystąpienia do Klubu wymaga formy pisemnej.

PLIK DO POBRANIA Deklaracja członkowska

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu oraz głosowaniach w przypadkach, które przewiduje niniejszy Statut,

2) biernego i czynnego udziału w wyborach, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,

3) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu,

4) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

5) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,

6) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd w poczet jego członków i zadeklarują udzielanie różnorodnych form pomocy, a w szczególności materialno – finansowej dla Klubu.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,

2) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Klubu,

3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15

Do obowiązków członków należy:

1) branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

3) troska o dobro i rozwój Klubu,

4) dbałość o sprzęt i urządzenia Klubu,

5) godne reprezentowanie barw Klubu,

6) terminowe opłacanie składek członkowskich, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie Klubu.

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1) śmierci członka,

2) rezygnacji złożonej do Zarządu na piśmie,

3) skreślenia z listy członków, na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku:
a) umyślnego naruszania postanowień statutu,
b) braku udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
c) nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
d) działania na szkodę Klubu, w szczególności majątkową, a także poprzez nierzetelne wywiązywanie się z obowiązków wobec niego oraz narażenie na utratę dobrego imienia Klubu i jego władz.

4) rozwiązania się Klubu lub jego likwidacji.

§ 17

1. Członek Klubu może być zawieszony w członkostwie: z ważnej przyczyny, na swój wniosek skierowany do Zarządu Klubu, jednorazowo na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Zawieszenie powoduje utratę pełnionych funkcji w Klubie oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.

 

Rozdział 4 Władze Klubu

§ 18

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, z zastrzeżeniem, że osoby te pełnią odpowiednie funkcje do momentu wyłonienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy więcej niż połowa członków obecnych na posiedzeniu Walnego Zebranie zadecyduje o głosowaniu jawnym, wybory przeprowadza się w tym trybie.

4. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu uznaje się za ważne, pod warunkiem obecności na posiedzeniu Walnego Zebrania więcej niż połowy wszystkich członków Klubu.

5. Każdy z członków Klubu posiadających bierne prawo wyborcze może kandydować w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pod warunkiem wyrażenia ustnej lub pisemnej zgody.

6. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Decyzje Walnego Zebrania podejmowane są podczas posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.

3. Posiedzenia Walnego Zebrania odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

4. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

5. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

6. W sytuacjach, kiedy wymagane jest podjęcie decyzji lub rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie lub w innej ważnej sprawie w okresie pomiędzy posiedzeniami, dopuszcza się zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebranie Klubu, które zwoływane może być przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek połowy członków Klubu.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Przyjmuje się, że Walne Zebranie zostało prawidłowo zwołane, jeżeli członkowie Klubu zostali powiadomieni o terminie jego posiedzenia, w terminie nie krótszym niż 30 dni od wyznaczonej daty Walnego Zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez umieszczenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Klubu.

9. Posiedzenie sprawozdawczo – wyborcze Walnego Zebrania odbywa się, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 51% wszystkich członków Klubu. Niespełnienie tego warunku powoduje obowiązek wyznaczenie nowego terminu posiedzenia, co winno odbyć się nie później niż w przeciągu 30 dni od pierwszej wyznaczonej daty.

10. Uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego są ważne, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w pkcie 9.

§ 20

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) przyjęcie statutu Klubu i jego zmian,
b) uchwalanie programów sportowej i organizacyjnej działalności Klubu,
c) przyjmowanie rocznych planów finansowych Klubu,
d) przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
f) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) ustalenie zasad określających wysokość i tryb opłacania składek członkowskich,
h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, a które nie są zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

2. W posiedzeniu Walnego Zebrania Klubu mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21

1. Zarząd Klubu składa się z nieparzystej liczby członków nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Klubu.

3. Zarząd, spośród swego składu dokonuje wyboru Prezesa oraz Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§22

1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Klubu, a w szczególności:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
b) przyjmowanie i skreślanie członków,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

2. Praca Zarządu Klubu odbywa się zgodnie z Regulaminem Zarządu UKH „Unia Oświęcim” ustalanym i zatwierdzanym przez Zarząd Klubu.

3. Obowiązkiem członków Zarządu jest godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

4. Prawo do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) w imieniu Klubu posiada Prezes wraz z drugim członkiem Zarządu, powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Zarządu wyrażona stosowną uchwałą.

5. O zawarciu umów, porozumień powodujących powstanie różnych form zobowiązań decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały. Stosowne dokumenty potwierdzające przystąpienie do wykonania powyższego wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Klubu.

6. Zarząd Klubu podejmuje działania w celu realizacji zadań i obowiązków określonych niniejszym Statutem.

§ 23

1. Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

1. Prezes Zarządu Klubu pełni funkcje kierownika zakładu pracy, zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy.

§ 25

1. Członek Zarządu Klubu może być odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków określonych w § 22 pkt 1 ppkt a-d, działa niezgodnie ze statutem bądź jego działania uznać można za działanie na szkodę Klubu.

2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.

3. Odwołany członek Zarządu ma prawo odwołania się od decyzji do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu.

§26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu w zakresie kontroli finansowej.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i w razie potrzeby Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowej, nie rzadziej niż raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§27

1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Klubu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.

3. Odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu.

§ 29

1. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, uzupełnia się ich skład spośród członków Klubu, podczas najbliższego posiedzenia Walnego Zebrania.

 

Rozdział 5 Wyróżnienia i kary

§ 30

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. W miarę posiadanych środków finansowych Zarząd Klubu może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania o przyznanie indywidualnej nagrody finansowej dla zawodnika Klubu za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 31

1. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz Klubu osobom, zarówno fizycznym jak i prawnym Walne Zebranie może przyznać Honorowe Członkostwo Klubu.

§32

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania członkom Klubu następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6 Majątek i fundusze Klubu

§ 33

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe mogą być pozyskiwane z następujących źródeł:
a) ze składek członkowskich,
b) dotacji udzielonych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
c) pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
d) darowizn, zapisów, spadków,
e) grantów, środków ze zbiórek publicznych ,
f) dochodów z działalności gospodarczej,
g) z innych źródeł.

§ 34

1. Klub nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

 

Rozdział 7 Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 35

1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.

§ 36

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

§ 37

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 38

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut dotychczas obowiązujący.

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU HOKEJOWEGO „UNIA” OŚWIĘCIM

§ 1

Odstąpienie od członkostwa.
1. Klubowicz może zrezygnować z zajęć i członkostwa bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez wyrażenie woli rezygnacji. Klubowicz
zobowiązany jest przesłać swoje oświadczenie drogą mailową na adres kontakt@ukhunia.pl

2. Klub zarejestrowany pod numerem  NIP : 549-198-02-45 może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa z Klubowiczem może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i niniejszym Regulaminem.

3. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:
a. Klubowicz naruszy warunki członkostwa;
b. Klubowicz zalega z płatnością co najmniej 2 (dwóch) opłat miesięcznych i nie zostaną one uregulowane pomimo powiadomienia Klubowicza o zaległości i wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty. W przypadku, gdy osoba, z której anulowano członkostwo z powodu braku płatności chciałaby ponownie zostać Klubowiczem, Klub może uzależnić zawarcie nowego przystąpienia do członkostwa od zapłaty wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej deklaracji członkowskiej.

§ 2

Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące działalności Klubu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ukhunia.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

§ 3

1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 100 zł. W przypadku rodzeństwa będącego członkami klubu, składki członkowskie ustala się następująco: najstarsze z rodzeństwa składka członkowska standardowa 100 zł/m-c, drugie z rodzeństwa 50 zł/m-c, trzecie i kolejne 25 zł/m-c. Składka członkowska jest płatna najpóźniej do końca danego miesiąca.